Fotogalerij Fotogalerij Home Home Kalender 2018 Kalender 2018 59ste Tentoonstelling 59ste Tentoonstelling Het Bestuur Het Bestuur Ons Tijdschrift Ons Tijdschrift Links Links Contact Contact Historiek Historiek
VTB Fotoclub Evergem - Historisch overzicht   In   1959   wordt   door   enkele   enthousiaste   fotoamateurs   binnen   de   schoot   van   de   VTB afdeling     Evergem,     een     foto-,dia-     en     filmclub     opgericht.     De     aanleiding     was     een fotowedstrijd   met   als   thema:   de   molens   van   Evergem.   Deze   club   krijgt   bij   de   OVU   het stamnummer 8 en behoort daarmee tot de oudste clubs uit Oost-Vlaanderen. Onmiddellijk   voelen   de   stichters   de   behoefte   om   hun   foto's   en   dia's   aan   een   breder publiek   te   tonen.   Samen   met   de   zustervereniging   VTB   Fotoclub   Gent,   wordt   na   enkele maanden   dan   ook   de   eerste   fototentoonstelling   gehouden.   Het   tweede   jaar   beslist   men om   alleen   verder   te   gaan   voor   dit   evenement.   Deze   tentoonstelling   wordt   tot   op   heden ononderbroken jaarlijks georganiseerd. Na   enkele   jaren   komt   men   tot   de   logische   conclusie   dat   fotograferen   en   filmen   moeilijk met   elkaar   verzoenbaar   zijn.   Het   resultaat   is:   de   oprichting   van   een   aparte   filmclub   in 1967. Niettegenstaande   foto   en   dia   een   parallelle   discipline   is,   komt   men   onder   druk   van   een steeds    toenemend    aantal    leden    in    1974    tot    de    afsplitsing    en    de    opricting    van    een autonome diaclub. Na   dit   tijdstip   komt   de   fotoclub   tot   volle   ontplooiing.   Men   begint   ook   naar   buiten   toe   te werken.   In   verschillende   wedstrijden   en   zowel   op   nationaal   en   internationaal   vlak   worden door de leden verschillende prijzen in de wacht gesleept. Maar   onder   impuls   van   enkele   leden   die   zich   vervolmaken   in   de   kunstacademie   en   dus een andere visie krijgen, wordt het pad van de wedstrijdfotografie verlaten. De   leden   zijn,   terecht,   van   oordeel   dat   "hun"   visie   van   fotograferen   meer   persoonlijke voldoening   brengt,   aangezien   het   deze   vorm   is   die   de   fotografie   verheft   tot   een   volwaardig artistiek   expressiemiddel.   Een   van   de   nieuwe   vormen   die   tot   uiting   komt   gedurende   de laatste    jaren    en    ook    nu    nog    volledig    van    toepassing    is,    is    het    fotograferen    in reeksverband. Om    deze    vorm    van    fotografie    aan    te    moedigen    wordt    een    speciale    prijs    binnen    de jaarlijkse   clubwedstrijd   gecreëerd   namelijk:   de   «Gilbert   Oosterlynck-prijs   »,   genoemd   naar een   veel   te   vroeg   gestorven   bestuurslid.   Daarnaast   worden   de   klassieke   gouden,   zilveren en bronzen medailles uitgereikt. Omdat   nogal   wat   leden   verre   reizen   ondernemen   en   terugkomen   met   exotische   reisfoto's, wordt   vanaf   1999   een   prijs   voor   de   binnenlandse   fotografie   in   het   leven   geroepen,   die door   de   voorzitter   Arnold   De   Moor   ter   beschikking   gesteld   wordt.   Want   steeds   weer   stelt men   vast   dat,   onafhankelijk   welke   jury   men   uitnodigt,   deze   zich   in   meer   of   mindere   mate laat   beïnvloeden   door   het   exotische   aspect   van   beelden   opgenomen   in   verre   landen.   Aan de   hand   van   deze   prijs   wil   men   de   leden   die   zich,   om   één   of   andere   reden   toeleggen   op de   fotografie   in   eigen   land,   ook   eens   in   het   spotlicht   plaatsen   en   de   bezoekers   van   onze tentoonstelling discreet wijzen op de waarde van de in ons land opgenomen beelden. In    deze    tijdsperiode    is    het    groot    aantal    zwart-wit    fotografen    typisch    voor    de    club. Uitzonderlijk   worden   er   kleurenfoto's   gepresenteerd.   Praktisch   iedereen   kiest   voor   de zwart-wit   fotografie   en   het   zelf   verwerken   van   de   beelden.   Hierdoor   krijgt   het   jaarlijks fotosalon,   een   heel   bijzondere   aanblik,   iets   wat   men   op   dat   ogenblik   bij   meer   en   meer clubs ziet verdwijnen. Door   het   veel   te   vroege   overlijden   van   onze   voorzitter   Arnold   De   Moor   in   2002   wordt   een herschikking   van   de   bestuursfuncties   noodzakelijk.   Geleidelijk   aan   wordt   geopteerd   voor nieuwe   visies   over   de   opstelling   van   onze   tentoonstelling,   zoals   het   vrijmaken   van   formaat en   keuze   van   kaders   en   passe-partouts   waardoor   er   wordt   afgestapt   van   het   uniforme algemene     beeld     van     de     tentoonstelling.     Wat     uiteraard     niet     veranderde     is     de tentoonstellingsruimte   waardoor   men   beperkt   blijft   in   het   aantal   opnames   die   aan   het publiek kunnen worden getoond. Toch   wordt   tot   op   heden   ten   dage   nog   steeds   streng   geselecteerd,   niet   alleen   op   de wekelijkse   vergaderingen   op   vrijdagavond,   maar   ook   en   vooral   na   de   jurering   en   de selectie   van   de   bekroonde   foto's.   Gemiddeld   kan   men   ervan   uitgaan   dat   een   clublid slechts   25%   van   zijn   productie   kan   tentoonstellen.   Door   deze   strenge   selectie   komt   de kwaliteit   hoe   dan   ook   boven   en   kunnen   wij   er   prat   op   gaan   om   jaarlijks   met   een   kwalitatief hoogstaande tentoonstelling naar buiten te komen. Maar   net   zoals   zoveel   andere   clubs   ontsnapt   deze   club   niet   aan   het   digitaliseringproces   in de   fotografie.   Meer   en   meer   leden   schakelen   over   naar   digitale   fotografie   alhoewel   deze tot   op   heden   hoofdzakelijk   beperkt   blijft   tot   kleuropnames   en   de   klassieke   zwart/wit   foto's nog steeds grotendeels analoog worden verwerkt. Om   die   reden   wordt   in   2007   de   prijzenverdeling   herzien.   Vanaf   nu   wordt   de   foto   van   het jaar   in   zwart/wit   en   kleur   bekroond.   Ook   de   beste   reeks   in   kleur   wordt   geselecteerd   terwijl de   klassiekers   als   de   Gilbert   Oosterlinckprijs   voor   de   beste   zwart/wit   reeks   en   de   prijs Arnold De Moor voor de beste in België opgenomen foto, behouden blijven. Vanaf    2008    wordt    het    aantal    foto's    per    reeks    teruggebracht    van    minimum    vier    naar minimum   drie,   dit   onder   druk   van   de   actueel      geldende   trends   in   de   opbouw   van   reeksen. Uiteraard   blijft   iedere   fotograaf   vrij   om   dit   minimum   aantal   naar   eigen   goedvinden   te verhogen. In   2009   werd   op   een   gepaste   manier   het   50-jarig   bestaan   van   de   club   gevierd.Naast   het bekomen   van   de   titel   “Koninklijk”   worden,   behalve   de   klassieke   clubtentoonstelling,   ook manifestaties    zoals    tentoonstellingen    in    het    CC    Stroming    en    in    de    bibliotheek,    een fotowedstrijd,    een    ontvangst    door    het    gemeentebestuur    en    een    grote    retrospectieve tentoonstelling georganiseerd. In   2016   wordt   men   door   de   omstandigheden   gedwongen   om   de   VTB   Lokalen   aan   de Hekstraat    te    verlaten.    De    club    vindt    voor    zijn    vrijdagavondvergaderingen    een    nieuw onderdak in OC De Burggrave in Kerkbrugge - Evergem. De   jaarlijkse   clubtentoonstelling   wordt   vanaf   dan   gehouden   in   OC   Ter   Gulden   Celle   in Doornzele - Evergem. Na   59   jaar   is   de   Koninklijke   vtb   Fotoclub   Evergem   nog   steeds   een   club   met   een   eigen identiteit.   Dit   is   vooral   te   danken   aan   de   individuele   verscheidenheid   onder   de   actieve leden en de vrijheid dat elk lid geniet. Ook   wordt   er   bij   de   fotobesprekingen,   per   definitie,   nooit   een   onderscheid   gemaakt   tussen leden   die   het   fotografische   proces   door   en   door   kennen   en   nieuwe   leden,   die   het   in   den beginne soms moeilijk hebben om tot een verantwoord resultaat te komen. De   wekelijkse   vrijdagavondvergaderingen   zijn   hierbij   uiteraard   van   doorslaggevend   belang in   de   fotografische   ontwikkeling   van   een   nieuw   clublid.   Niet   alleen   worden   ze   met   raad   en daad   bijgestaan   maar   er   wordt   alles   gedaan   om   deze   mensen   op   te   nemen   in   onze fotofamilie.   De   discussie   of   bespreking   beperkt   zich   dus   niet   alleen   tot   het   leveren   van kritiek maar iedereen poogt de andere te helpen. Wij   vergeten   inderdaad   niet   dat   de   fotografie   zoals   wij   ze   bedoelen   een   hobby   is:   dus   een vrijetijdsbesteding   die   voor   iedereen   aangenaam   moet   blijven   en   waarin   iedereen   naar eigen vermogen en inspiratie investeert.    Freddy Hofman 10 januari 2018
TOP
Actieve Leden Actieve Leden